opracowanie Jadwiga Śmiechowska

 

 

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ  JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEPROWADZONEJ W KLASIE III D

2 PAŻDZIERNIKA 2002/ 2003

PIERWSZY TEMAT Z CYKLU:

MOTYW SYNA MARNOTRAWNEGO W RÓŻNYCH TEKSTACH KULTURY.

Temat: Jakie przesłanie niesie ewangeliczna przypowieść

 „Syn marnotrawny”?

(czas – 1 jednostka lekcyjna)

Cele ogólne:

Ø     rozwijanie umiejętności odbioru różnych tekstów kultury,

Ø     przybliżanie rozumienia człowieka i świata.

Cela operacyjne (w zakresie wiedzy, umiejętności)

Uczeń:

Ø     zna przypowieść biblijną „Syn marnotrawny”,

 

Ø     znajduje odpowiedni fragment Biblii, korzystając ze skrótowego zapisu,

Ø     posługuje się w sposób naturalny i funkcjonalny terminami: przypowieść, alegoria, symbol,

Ø     analizuje wypowiedzi bohaterów przypowieści w celu odkrycia ich dosłownego

      i przenośnego znaczenia,

Ø     wyszukuje odpowiednie cytaty,

Ø     wypowiada się ustnie i pisemnie w związku z tematyką i problematyką omawianego tekstu,

Ø     dokonuje celowych zabiegów redakcyjnych: streszcza przypowieść, redaguje tekst

      w narracji pierwszoosobowej z perspektywy młodszego syna , starszego syna, ojca,

Ø     dostrzega uniwersalność doświadczeń, przemyśleń, uczuć i aspiracji wpisanych

      w tekst biblijny,

Ø     odczytuje przenośne i symboliczne przesłanie przypowieści,

 

Ø     kształtuje postawę otwartości na problemy człowieka.

 

Metody (wg W. Okonia) i formy pracy:

Ø     metoda problemowa,

Ø     praca z tekstem,

Ø      praca indywidualna i w grupach.

 

Materiały i pomoce dydaktyczne:

Ø     Biblia

Ø     Praktyczny słownik biblijny pod red. Antona Grabner- Haidera, Warszawa 1995

Ø     Drabarek B., Falkowski J., Rowińska I., Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa 1998

Ø     Ksero fragmentów Ewangelii (dla każdego ucznia ) Łk 15, 1-32.

 

 

PRZEBIEG LEKCJI

UMIEJETNOSCI UCZNIA

I  ZAANGAŻOWANIE                               5’

1.      Podanie tematu i celów lekcji.

      Podanie standardów egzaminacyjnych

I 1,2,6,7.      II 2,7

2.      Odczytanie prac domowych (streszczenie przypowieści).

Ø     rozumie cele lekcji,

Ø     rozpoznaje związki celów lekcji ze standardami wymagań egzam.,

Ø     streszcza przypowieść,

 II   BADANIE                                           15’

Ø     Rozdanie uczniom kartek z tekstem przypowieści i zadaniami do tekstu.

Ø     Głośne odczytanie poleceń.

Zadania dla uczniów (I)

1.      Przeczytaj ponownie Ewangelię

    Łk 15, 11- 32.

2.      Odpowiedz na pytania:

3.      Kto opowiada przypowieść? Komu?

         W jakiej sytuacji?

         W razie problemów zwróć uwagę na 

      dwa fragmenty poprzedzające

      przypowieść o synu marnotrawnym.

4.      Zaznacz wypowiedzi bohaterów

      i zanalizuj je zgodnie ze schematem:

      Kto? Do kogo? W jakiej sytuacji                   mówi? Co oznacza ta wypowiedź?

      Określ cel wypowiedzi oraz jej skutki                                                                              

      (zamierzone i niezamierzone)

      w  kategoriach emocji, uczuć, zdarzeń.

5.      Rozmowa na temat efektów pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø     wskazuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi, określa sytuacje towarzyszącą przytaczaniu przypowieści przez Chrystusa,

Ø     znajduje odpowiednie cytaty,

Ø     analizuje i interpretuje wypowiedzi postaci,

Ø     określa intencje wypowiedzi,

Ø     wyciąga wnioski na temat prawdopodobnych skutków wypowiedzi,

 

 III  PRZEKSZTAŁCANIE                   15’

Zadania dla uczniów (II)

1.      Zgromadź określenia, wyrażenia

      i zwroty opisujące, charakteryzujące  

      młodszego syna (grupa I), starszego syna

      (grupa II), ojca (grupa III).

2.      Określ symbolikę postaci i zdarzeń  z nią związanych.

3.      Wyjaśnij wspólne znaczenie dosłowne

      i przenośne cytatów:

            „(...) syn mój był umarły, a znów ożył;

            zaginął a odnalazł się”.

            „(...) ponieważ odzyskał go zdrowego”.

            „(...) ten brat twój był umarły, a znów  

            ożył; zginął, a odnalazł się”.

4.      Zredaguj kilkuzdaniową wypowiedź

      w narracji pierwszoosobowej

      z perspektywy młodszego syna (grupa I),

      starszego syna (grupa II), ojca (grupa III).

      Uwzględnij  uczucia i emocje związane

      ze zdarzeniami. Wykorzystaj materiał

      opracowany w grupie (zad. 1-3).

 

 

 

 

Ø      charakteryzuje postacie przypowieści,

Ø      odkrywa symbolikę zdarzeń

      i postaw bohaterów,

 

Ø      wyjaśnia znaczenie dosłowne

      i przenośne cytatów,

 

 

 

 

 

 

 

Ø      redaguje kilkuzdaniową wypowiedź w określonej sytuacji komunikacyjnej, stosuje słownictwo nazywające emocje

      i uczucia,

 IV  PREZENTACJA                                 5’

  1. Uczniowie prezentują zadanie 4.

Ø      prezentuje kilkuzdaniową wypowiedź (z uwzględnieniem określonej sytuacji komunikacyjnej),

 V  REFLEKSJA                                         5’

1.      Jakie przesłanie towarzyszy przypowieści biblijnej „Syn marnotrawny”? Odwołaj się do tytułu łączącego 3 przypowieści. Weź pod uwagę fakt, że w „Praktycznym słowniku biblijnym” pod hasłem „syn marnotrawny” znajduje się odsyłacz do hasła „kochający ojciec”.

2.      Jakie znaczenie dla współczesnego człowieka może mieć  przesłanie przypowieści o synu marnotrawnym?

 

Ø      przywołuje kontekst religijny i filozoficzny (Kim jestem? Skąd przychodzę? Dokąd idę?),

Ø      rozumie przesłanie przypowieści,

i jej symboliczne znaczenie,

Ø      rozumie wyrażenia: syn marnotrawny, Boże przebaczenie.

 

 

 

 

Załącznik

Zadania dla uczniów (I) 10’

1.      Przeczytaj ponownie Ewangelię - Łk 15, 11- 32.

2.      Odpowiedz na pytania:

Kto opowiada przypowieść?........................................ Komu?..................................

W jakiej sytuacji?......................................................................................................

W razie problemów zwróć uwagę na dwa fragmenty poprzedzające przypowieść o synu marnotrawnym.

3.      Zaznacz wypowiedzi bohaterów i zanalizuj je zgodnie ze schematem:

Kto? Do kogo? W jakiej sytuacji mówi? Co oznacza ta wypowiedź?  Określ cel wypowiedzi      oraz jej skutki (zamierzone i niezamierzone) w  kategoriach emocji, uczuć, zdarzeń.

Uwaga! wypowiedź 1. i 2. analizuje grupa I

              wypowiedź 3. i 4. grupa II

              wypowiedź 5. i 6. grupa III

Wypowiedź .......................

Kto?......................                                                       Do kogo?.........................................

W jakiej sytuacji? ...............................................................................................................

Co oznacza ta wypowiedź?.................................................................................................

Cel wypowiedzi .................................................................................................................

Skutki wypowiedzi :  ...................................................,   ...................................................

                                   ..................................................., .....................................................

                                   ..................................................,  ....................................................

Wypowiedź .....................

Kto?......................                                                       Do kogo?.........................................

W jakiej sytuacji? ...............................................................................................................

Co oznacza ta wypowiedź?.................................................................................................

Cel wypowiedzi .................................................................................................................

Skutki wypowiedzi :  ...................................................,   ...................................................

                                   ..................................................., .....................................................

                                   ..................................................,  ....................................................

 

 


Zadania dla uczniów (II) 15’

Zadania nr 1-3 wykonujesz w grupie, a zadanie nr 4 indywidualnie.

1.      Zgromadź określenia, wyrażenia i zwroty opisujące, charakteryzujące młodszego syna (grupa I), starszego syna (grupa II), ojca (grupa III).

..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2.      Określ symbolikę postaci i zdarzeń  z nią związanych.

3.      Wyjaśnij wspólne znaczenie dosłowne i przenośne cytatów:

            „(...) syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął a odnalazł się”.

            „(...) ponieważ odzyskał go zdrowego”.

            „(...) ten brat twój był umarły, a znów ożył; zginął, a odnalazł się”.

4.      Zredaguj kilkuzdaniową wypowiedź w narracji pierwszoosobowej z perspektywy młodszego syna (grupa I), starszego syna (grupa II), ojca (grupa III). Uwzględnij  uczucia i emocje związane ze zdarzeniami. Wykorzystaj materiał opracowany

      w grupie (zad. 1-3).