Opracowanie: Jadwiga Śmiechowska

 

 

 

Scenariusz lekcji języka polskiego dla kl. II lub III gimnazjum

na podstawie noweli Henryka Sienkiewicza pt. „ Latarnik”.

(czas 45 minut)

 

 

Temat: Jak jest zbudowana fabuła „Latarnika” Henryka Sienkiewicza?

 

 

CELE OGÓLNE:

 

CELE OPERACYJNE:

Uczeń:

 

METODY I FORMY PRACY:

 

POMOCE DYDAKTYCZNE:

 

 

PRZEBIEG  LEKCJI

UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń:

I ZAANGAŻOWANIE                   5 minut

1.      Podanie celów lekcji i przywołanie standardów wymagań.

2.      Zapisanie tematu lekcji.

 

·        dostrzega związek celów lekcji ze standardami wymagań

(standardy: I/1, I/6, I/7, II/2, II/7),

II BADANIE                                  10 minut

1.      Dobierz opisy do odpowiednich elementów budowy akcji i ułóż je w prawidłowej kolejności (karta pracy - zadanie nr 1).

2.      Umieść na schemacie nazwy elementów budowy akcji (zad. nr 2).

3.      Określ czas fabuły i czas akcji utworu.

 

 

4.      Zaznacz w tekście fragmenty dotyczące  zdarzeń w obrębie akcji.

 

·        dobiera określania do nazw elementów budowy akcji,

·        dostrzega różnice między pojęciami: fabuła i akcja utworu,

·        czyta schemat budowy akcji i nazywa jej elementy,

·        określa czas akcji i czas fabuły,

 

 

·        znajduje w tekście odpowiednie fragmenty,

III PRZEKSZTAŁCANIE           15 minut

(w grupach)

1.      Zapisz zdarzenia dotyczące akcji noweli w formie zwięzłych równoważników zdań.

2.      Poszczególne punkty (równoważniki zdań) przypisz odpowiednim elementom klasycznej budowy akcji.

 

 

 

·        redaguje plan zdarzeń w postaci równoważników zdań,

 

·        dostrzega klasyczną budowę akcji w „Latarniku”,

IV PREZENTACJA                        5 minut

1.      Prezenterzy grup komentują rozwiązanie zadania .

·        prezentuje efekty pracy w grupie.

·        buduje poprawną wypowiedź ustną,

V REFLEKSJA                                 5 minut

1.      Jaki widzisz związek między budową utworu a jego symbolicznym znaczeniem?

·        dostrzega związek między budową utworu a jego symbolicznym znaczeniem.

 

 

 

 

Zadanie domowe

Odwołując się do treści oraz genezy utworu, odpowiedz (w 5 - 7 zdaniach) na pytanie-

W jaki sposób Henryk Sienkiewicz złożył hołd wielkiemu polskiemu poecie, Adamowi Mickiewiczowi?

 

 

 

Załącznik do lekcji:

Jak zbudowana jest fabuła w „ Latarniku” Henryka Sienkiewicza?

 

KARTA PRACY

 

Zadanie 1.

Połącz w pary elementy budowy akcji i podane opisy. Ustal prawidłową kolejność elementów akcji  i wpisz do tabelki numery 1-5. Możesz skorzystać ze „Słownika terminów literackich”.

 

kolejność elementów

elementy budowy akcji

 

opis

..................

 

punkt kulminacyjny

A) najbardziej rozbudowana część przebiegu fabularnego, narastają w nim zarysowane w zawiązaniu akcji konflikty zmierzające ku rozwiązaniu akcji

..................

 

ekspozycja (przedakcja)

B) jeden z najważniejszych składników akcji, moment, w którym napięcie przeciwstawnych dążeń (konflikt) osiąga najwyższy stopień wyrazistości, poprzedza zazwyczaj bezpośrednio rozwiązanie akcji

..................

 

rozwiązanie akcji

C) wstępny etap przebiegu fabularnego, zarysowanie głównego konfliktu i ujawnienie jego głównych uczestników

.................

 

rozwinięcie akcji

D) sytuacja zarysowana w punkcie wyjścia fabuły, wstępne zapoznanie czytelnika z głównymi postaciami konfliktu, problemami utworu

....................

zawiązanie akcji

E) końcowy etap przebiegu fabularnego, zarysowujący rozstrzygnięcie konfliktu

 

 

Zadanie2.

Umieść na schemacie nazwy elementów

klasycznej budowy akcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 3.

Rozmieść w odpowiednim miejscu schematu zdarzenia z „ Latarnika” H. Sienkiewicza.