Scenariusz lekcji dla III klasy gimnazjum
na podstawie tekstów kultury nawiązujących do motywu miłości.


(2 x 45 minut)

Temat: Miłość niejedno ma imię.

Cele ogólne:

 • przybliżanie rozumienia człowieka i świata,
 • czytanie tekstów kultury na poziomie przenośnym i symbolicznym.

Cele operacyjne.
Uczeń:

 • analizuje, porządkuje i syntetyzuje informacje zawarte w tekstach kultury,
 • gromadzi materiał do rozprawki,
 • notuje, stosując metodę mapy mentalnej Tony'ego Buzana,
 • zna (znajduje) związki frazeologiczne związane z pojęciem "miłość",
 • znajduje odpowiednie cytaty.
Formy pracy:
 • praca indywidualna,
 • praca w parach i małych grupach,
 • mapa mentalna.
Pomoce dydaktyczne:
 • nagranie muzyczne "Hymnu o miłości" św. Pawła w "Nieszporach ludźmierskich" J. K. Pawluśkiewicza i L. A. Moczulskiego w wykonaniu Grzegorza Turnaua,
 • ksero przykładowych map mentalnych,
 • "To lubię!". Teksty i zadania dla kl. I, II, III,
 • Słownik języka polskiego, Słownik frazeologiczny, zbiór aforyzmów,
 • papier plakatowy, mazaki.
PRZEBIEG LEKCJI UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń:
I. ZAANGAŻOWANIE        15'
 1. Przywołanie standardów wymagań i określanie celów lekcji.
 2. Zapisanie tematu.
 3. Objaśnienie metody pracy- "mapa mentalna" T. Buzana (mapa pamięci, mapa myśli, mapa mózgu).
 4. Wysłuchanie nagrania "Hymnu o miłości".
   

 • dostrzega związek standardów z celami lekcji (standardy I/1, I/7, II/1, II/2,II/6),
 • rozumie istotę metody,

 • słucha i rozumie związek śpiewanego tekstu z tematem i celami lekcji,
II. BADANIE        30'
 1. Przeanalizujcie temat rozprawki. Jaki problem należy rozwiązać?
 2. Zapiszcie związki frazeologiczne ze słowem "miłość".
 3. Podajcie 2-3 przykłady z życia świadczące o postawie miłości.
 4. Zbadajcie przykład mapy mentalnej.        45'
 5. Zapiszcie tytuły utworów literackich, innych tekstów kultury związanych z tematem (problemem) lekcji.
   

 • dostrzega problem do rozwiązania,
 • gromadzi słownictwo wokół słowa "miłość",
 • podaje konkretne przykłady świadczące o postawie miłości,
 • analizuje przykład,
 • znajduje odpowiednie przykłady,
 • dostrzega wartości wpisane w teksty kultury( standard I/7),
III. PRZEKSZTAŁCANIE        25'
 1. Sporządź mapę mentalną. Dopisz skojarzenia na każdym głównym promieniu.
 2. Do głównych promieni dopisuj promienie podrzędne i zapisz na nich skojarzenia bardziej szczegółowe. Posłuż się znakami i symbolami.
  Po rozmowie w parach a następnie w grupie stwórzcie na plakacie wspólne rozwiązanie.
   

 • rozwiązuje problem w twórczy sposób,
 • formułuje problemy,
 • buduje plan wypowiedzi (II/1),
 • selekcjonuje materiał,
 • dobiera odpowiednie przykłady (II/6),
 • stosuje znaki i symbole,
IV. PREZENTACJA        15'
 • Uczniowie prezentują swoje mapy mentalne.
   

 • poprawnie formułuje wypowiedź ustną,
 • prezentuje efekty pracy w grupie,
V. REFLEKSJA        5'
 • Oceń przydatność mapy mentalnej do rozwiązania problemu związanego z tematem lekcji.
  Jak można tę metodę wykorzystać w innych sytuacjach?
   

 • dostrzega przydatność metody w rozwiązywaniu problemów,
 • wzbogaca swój warsztat pracy - mapa mentalna jako sposób wizualnego opracowania problemu.

Zadanie domowe:

Uzasadnij słuszność stwierdzenia
"Miłość niejedno ma imię".
Posłuż się przykładami z życia, literatury i innych tekstów kultury.

Lekcja otwarta została przeprowadzona 11. 03. 02

Oprac. Jadwiga Śmiechowska