PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI

ZKP i G nr 20 (Gimnazjum nr 27)

 1. PSO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia.
 2. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z " Podstawy programowej kształcenia ogólnego" dotyczące kształcenia w gimnazjum i z programu" To lubię!"( M. Jędrychowska, Z.A. Kłakówna, H. Mrazek, M. Potaś) DKW-4014-128/ 99.- dla kl;as II i III oraz programu" Między nami" (A. Łuczak,
  E. Prylińska) DKOS- 4014- 28/ 02 -kl. I.
 3. Zasady PSO są zgodne z zasadami WSO.
 4. Stosuje się dwa poziomy wymagań: podstawowy i ponadpodstawowy.
 5. Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen.
 6. Przy ocenach cząstkowych (oprócz ocen z prac pisemnych) można stosować plusy (+) i minusy (-) z wyłączeniem ocen: 1+, 2-, 6-.
 7. Prace klasowe są zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem, sprawdziany (testy) - z jednotygodniowym, kartkówki z ostatniego tematu nie musza być zapowiadane.
 8. Prace klasowe są obowiązkowe!
 9. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie pisał pracy klasowej, powinien to uczynić w terminie tygodniowym od powrotu do szkoły. W przypadkach szczególnych (np. długa nieobecność) termin może być dłuższy- warunki należy uzgodnić z nauczycielem..
 10. Uczeń ma prawo jeden raz do poprawy oceny niedostatecznej z danej pracy klasowej, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż dwa tygodnie po otrzymaniu oceny.
 11. Pisemne prace domowe(" wypracowania") uczniowie wykonują na kartkach formatu A4, opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz tematem pracy lub w zeszycie przedmiotowym.
 12. Prace klasowe oraz ww. prace pisemne są gromadzone przez nauczyciela. Ma do nich wgląd uczeń i jego rodzice.
 13. Pracą domową jest nie tylko praca pisemna, ale również przeczytanie tekstu kultury.
 14. Raz w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji bez żadnych sankcji (nieprzygotowanie rozumiane jest jako m.in.: brak pracy domowej, zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń).
 15. Informacja nt. PSO jest przekazywana przez nauczyciela ustnie w pierwszym tygodniu nauki (informacje uzupełniające można przekazać, na prośbę ucznia, na początku II półrocza). Informacje w formie zapisanej znajdują się u każdego nauczyciela języka polskiego (są stale dostępne dla ucznia oraz rodzica podczas spotkań indywidualnych lub zebrań ogólnych.

OGÓLNE KRYTERIA OCEIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

    Przyjęto, że spełnienie 60% wymagań podstawowych ( P) to jednocześnie spełnienie wymagań na stopień dopuszczający ( 2). Na ocenę dostateczną ( 3) należy spełnić 80% wymagań podstawowych.

     Spełnienie przez ucznia 80% wymagań podstawowych oraz 60 % wymagań ponadpodstawowych (Pp) uznaje się za spełnienie wymagań na ocenę dobrą (4).

Natomiast ocenę bardzo dobrą ( 5) otrzymuje uczeń, który spełnia 80% wymagań P i 80% Pp.

Oceny
Poziom wymagań %
Podstawowy60 % dopuszczający
80 %dostateczny
Ponadpodstawowy 80 % P + 60 % Pp dobry
80 % P + 80 % Pp bardzo dobry

    Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza oraz umiejętności wykraczają poza obowiązujące wymagania w zakresie kształcenia kulturowo- literackiego oraz językowego.

    Ponadto na ocenę celującą uczeń powinien spełniać jeden z niżej wymienionych warunków:

 • brać udział i osiągać sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, olimpiadach;
 • podejmować działalność literacką lub kulturalną w różnych formach ( np. uczestniczyć w inscenizacjach teatralnych, akademiach, redagować teksty do gazetki szkolnej);
 • rozwijać twórczo i samodzielnie własne zainteresowania.

Laureaci konkursów języka polskiego o zasięgu wojewódzkim otrzymują celującą ocenę końcoworoczną.

Ocenę niedostateczną otrzymuje oceń, który nie spełnił wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą.

KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI USTNYCH

Wypowiedzi ustne:

 • związek z tematem           0-1p.          P
 • spójność wypowiedzi        0-1p.          P
 • poprawność językowa       0-1 p.         P
 • bogactwo słownictwa         0-1p.          Pp
 • kompozycja                       0-1p.        Pp
 • bogactwo informacji           0-1p.         Pp

Recytacja prozy i poezji:

 • pamięciowe opanowanie tekstu      0-2p.       P i Pp
 • zachowanie interpunkcji                 0-1p.       P
 • dykcja                                           0-1p.       P
 • modulacja i intonacja głosu             0-1p.       Pp
 • interpretacja głosowa tekstu           0-1p.      Pp

Przeliczenie punktów na oceny:

 • 2p. - dopuszczający
 • 3p. - dostateczny
 • 4-5p. - dobry
 • 6p. - bardzo dobry

       Szczegółowe kryteria prac polegających na przekładzie intersemiotycznym ( np. inscenizacja, nagranie, drama, konkretyzacja plastyczna) będą podawane uczniom przed podjęciem zadania indywidualnego lub grupowego.

       Do kryteriów głównych zalicza się: pomysłowość, wkład pracy, estetykę.

KRYTERIA OCENY PRACY STYLISTYCZNEJ ( 0- 20 PKT.)

KRYTERIA OCENY pkt. , poziom wymagań
I. ZGODNOŚĆ Z TEMATEM I JEGO ROZWINIĘCIE
1. Praca świadczy o zrozumieniu tematu. 0 - 1 , P
2. Tekst jest w pełni zgodny z tematem. 0 - 1, Pp
3. Temat został rozwinięty (w ramach określonej koncepcji jego ujęcia przez ucznia). 0 - 1, Pp
II. TREŚĆ
4. Dobór przykładów jest trafny i celowy. 0 - 1, P
5. Praca świadczy o kulturze humanistycznej autora. 0 - 1, Pp
6. Temat został ujęty w sposób twórczy i oryginalny. 0 - 1, Pp
III. FORMA WYPOWIEDZI
7. Sformułowanie wstępu charakterystycznego dla danej formy wypowiedzi (np. postawienie tezy w rozprawce). 0 - 1, P
8. Dobór elementów charakterystycznych dla danej formy wypowiedzi (np. argumentów w rozprawce, dialogu w opowiadaniu itp.). 0 - 1, P
9. Zredagowanie zakończenia charakterystycznego dla danej formy wypowiedzi (np. podanie wniosków). 0 - 1, Pp
IV. KOMPOZYCJA
10. Tekst ma kompozycję trójdzielną z zachowaniem właściwych proporcji. 0 - 1, P
11. Tekst jest spójny i logicznie zbudowany. 0 - 1, P
V. JĘZYK
12. Składnia i fleksja tekstu jest poprawna (najwyżej 2 błędy nie zakłócające komunikatywności wypowiedzi). 0 - 1, Pp
13. Nie ma rażących błędów leksykalnych i frazeologicznych (dopuszczalne 2 błędy). 0 - 1, Pp
14. Bogactwo słownictwa. 0 - 1, Pp
15. Styl jest jasny, zrozumiały. 0 - 1, P
16. Styl jest funkcjonalny (dostosowany do sytuacji komunikacyjnej, tematu, formy wypowiedzi itp.). 0 - 1, P
VI. ZAPIS
17. Ortografia jest poprawna (najwyżej 2 pierwszorzędne lub 4 drugorzędne błędy ortograficzne). 0 - 1, Pp
18. Interpunkcja jest poprawna (w zdaniach podrzędnie złożonych, w wyrażeniach wtrąconych, przy wyliczaniu-dopuszczalne 4 błędy). 0 - 1, Pp
19. Układ graficzny jest przejrzysty (akapity). 0 - 1, P
20. Pismo jest czytelne. 0 - 1, P

Przeliczenie punktów na oceny z uwzględnieniem poziomów wymagań.

Poziom podstawowy ( P)

6- 7 pkt.= dopuszczający

8-13 pkt.= dostateczny

Poziom ponadpodstawowy ( Pp)

14-16 pkt.= dobry

17- 20 pkt.= bardzo dobry

Uczeń, który uzyskał maksymalną ilość punktów, jego praca jest bezbłędna, charakteryzuje się oryginalnością treści i formy, otrzymuje ocenę celującą.

Uwaga!

Przy sprawdzaniu prac pisemnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją), gdy stwierdzono:

 • dysortografię przyznaje się:

  1 pkt za kryterium 17., jeśli popełnił nie więcej niż 6 bł. ortograficznych (I stopnia)

  1 pkt za kryterium 18., jeśli nie popełnił więcej niż 6 bł. interpunkcyjnych.

 • dysgrafię przyznaje się:

  1 pkt za kryterium 20., jeśli praca jest czytelna.

Krótkie formy wypowiedzi (np. ogłoszenie prasowe, zaproszenie, notatka) będą oceniane wg szczegółowych kryteriów podawanych uczniom przed napisaniem konkretnej pracy.

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU

1. Wypowiedzi pisemne:

 • redagowanie dłuższych form wypowiedzi ( tzw. wypracowań) przewidzianych przez program, podstawę programową i standardy egzaminacyjne,
 • redagowanie tekstów użytkowych,
 • rozwiązywanie określonych zadań i wykonywanie ćwiczeń,
 • odpowiedzi na pytania,
 • odpowiedzi dotyczące czytania i odbioru tekstów kultury.

2. Wypowiedzi ustne:

 • kilkuzdaniowa lub dłuższa wypowiedź,
 • prezentacja,
 • recytacja,
 • opowiadanie,
 • dialog.

3. Zadania praktyczne:

 • projekty, inscenizacje, nagrania, plakaty, albumy itp.

METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ

1. Pisemne prace wykonywane w klasie:

 • prace klasowe- stylistyczne- co najmniej 1 w semestrze (3 w roku szkolnym),
 • praca stylistyczna będąca częścią testu i podlegająca osobnej ocenie,
 • sprawdzian umiejętności i wiedzy z kształcenia językowego ( 1-2 w semestrze ),
 • testy sprawdzające czytanie i odbiór tekstów kultury (2 razy w ciągu semestru),
 • ćwiczenia, zadania wykonywane na lekcji,

2. Pisemne prace domowe.

3. Wypowiedzi ustne.

4. Zadania praktyczne.

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ

Dziennik lekcyjny- oceny cząstkowe, śródroczna i końcoworoczna.

FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ O OCENIE CZĄSTKOWEJ ORAZ USTALENIA DOTYCZĄCE CZĘSTOTLIWOŚCI KONTROLI

1) Ustnie.
2) Zapis w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym.
3) Wykaz ocen cząstkowych i śródrocznych podczas zebrań z rodzicami.
4) Spotkania indywidualne, wezwanie, rozmowa telefoniczna.

Zgodnie z WSO uczeń jest zobowiązany wpisywać oceny do dzienniczka i informować o nich rodziców

Forma aktywności Sposoby informowania Częstotliwość
Odpowiedź ustna Ustnie po odpowiedzi Przynajmniej 1x w semestrze
Praca domowa ustnie lub pisemnie w zeszycie ucznia lub w ćwiczeniach W zależności od omawianego materiału
Rozwiązywanie problemu Ustnie lub pisemnie w zeszycie ucznia lub na pracy pisemnej W zależności od omawianego materiału
Prace dodatkowe Ustnie lub pisemnie W zależności od omawianego materiału
Praca w grupie Ustnie pod koniec lekcji Na zakończenie lekcji, na której wystąpiła ta forma
Udział w dyskusji Ustnie lub pisemnie w specjalnie do tego celu przygotowanych kartach dyskusji W zależności od omawianego materiału
Aktywność (mówienie, czytanie i odbiór tekstów kultury Ustnie :
5 "+" to ocena bdb,
3 "-" to ndst
Na każdej lekcji

NARZĘDZIA SPRAWDZAJĄCE STOPIEŃ OPANOWANIA WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI ORAZ SPOSBY WSKAZYWANIA KIERUNKÓW DALSZEJ PRACY

Zgodnie z WSO uczeń jest zobowiązany wpisywać oceny do dzienniczka i informować o nich rodziców.

narzędzie Zasady przeprowadzania Formy poprawiania
*Sposoby wskazywania kierunków dalszej pracy
Ustalona ilość w semestrze
praca klasowa
 • przeprowadzana po powtórzeniu materiału, wpisana do dziennika; zapowiadana na dwa tygodnie przed
 • praca klasowa do wglądu dla rodziców na spotkaniach indywidualnych lub u nauczyciela przedmiotu
 • sprawdzenie i oddanie do dwóch tygodni
 • uczeń poprawia ocenę niedostateczną w terminie ustalonym z nauczycielem, nie później niż dwa tygodnie od omówienia poprawionej pracy klasowej
 • *wskazanie dodatkowych źródeł formacji
 • *kryterialne sprawdzanie prac stylistycznych (punktacja 0-1 umożliwiająca uczniowi samoocenę lub recenzja)
 • *wskazanie ćwiczeń umożliwiających skorygowanie błędów, uzupełnienie braków w wiedzy ucznia Zgodnie z WSO uczeń jest zobowiązany wpisywać oceny do dzienniczka i informować o nich rodziców
Przynajmniej 1 w semestrze,
a 3 w ciągu roku
sprawdzian
 • obejmuje dział lub fragment danego działu (3-4 ostatnie lekcje)
 • może mieć formę testu
 • zapowiedziany na tydzień przed i wpisany do dziennika
 • informacja o ocenie pisemna na danej pracy
 • sprawdziany do wglądu dla rodziców na spotkaniach indywidualnych lub u nauczyciela przedmiotu
 • sprawdzenie i oddanie tydzień po przeprowadzeniu sprawdzianu
 • uczeń poprawia ocenę niedostateczną w terminie ustalonym z nauczycielem, nie później niż tydzień od omówienia poprawionego sprawdzianu
*jw.
*w przypadku testu/ kartkówki sprawdzającej czytanie ze zrozumieniem
zalecenie i wskazanie ćwiczeń związanych z czytaniem
Proszę ustalić w zespołach
kartkówka
 • obejmuje materiał wyłącznie z ostatniego tematu
 • nie jest zapowiadana
 • może dotyczyć rozumienia tekstu zadanego do przeczytania w domu
 • informacja o ocenie pisemna na kartkówce
 • sprawdzenie i oddanie w ciągu tygodnia
 • nie podlega poprawie
Dowolnie, w odniesieniu do sytuacji dydaktycznej

USTALENIE WPŁYWU RÓŻNYCH OCEN CZĄSTKOWYCH NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ I KOŃCOWOROCZNĄ

oceny dydaktyczne: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji
60%
100%
oceny pedagogiczne, wspierające: prace domowe, prace dodatkowe, inne formy aktywności ucznia
40%

USTALENIE ILOŚCI PRAC DOMOWYCH, CZĘSTOTLIWOŚCI ORAZ CZASU NA ICH PRZYGOTOWANIE

Rodzaj pracy domowej Częstotliwość ich zadawania Czas na przygotowanie pracy przez ucznia
Projekty - 0-2 x w roku - do 1 miesiąca
Duże prace literackie - 2 x w semestrze - 1-2 tygodnie
Uzupełnianie, rozwiązanie ćwiczeń - na bieżąco - na kolejną lekcję
Krótkie formy wypowiedzi - na bieżąco - na kolejną lekcję
Kilkuzdaniowe wypowiedzi - na bieżąco - na kolejną lekcję
Ustne utrwalenie lekcji - na bieżąco - na kolejną lekcję
Przygotowanie recytacji - 1- 2 razy w roku - 1 tydzień
Przeczytanie obszernej lektury - zgodnie z programem - co najmniej2 tygodnie
Przeczytanie krótkiej lektury - zgodnie z programem - tydzień
Przeczytanie tekstu z podręcznika - na bieżąco - na kolejną lekcję

SPOSÓB INFORMOWANIA UCZNIÓW O WARUNKACH I TRYBIE UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU W CELU PODWYŻSZENIA OCENY OŃCOWOROCZNEJ, GDY ZOSTAŁY NARUSZONE PROCEDURY USTALANIA TEJ OCENY

Informacja ustna przekazywana uczniom przez nauczyciela w pierwszym tygodniu nauki zgodna z WSO.

SPOSOBY OCENIANIA I WYMAGANIA STAWIANE UCZNIOM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH.

Nauczyciel wspomagający wspólnie z nauczycielem przedmiotu opracowują szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu
oceniania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wykorzystując załącznik do WSO.